OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA APLIKACIJE PUTNI ANĐEO

1. Ovim Općim pravilima i uvjetima korištenja aplikacije „Putni anđeo“ uređuju se odnosi između društva ZUBAK GRUPA d.o.o. s jedne strane i korisnika aplikacije Putni anđeo (u daljnjem tekstu Aplikacija) s druge strane.

2. Ako kontekst ne zahtijeva drukčije, pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
2.1. „ZUBAK GRUPA“ označava društvo ZUBAK GRUPA d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Zagrebačka 117, OIB: 39135989747;
2.2. „ORYX“ i/ili „ORYX Asistencija“ je komercijalni naziv i brand pod kojim ZUBAK GRUPA d.o.o. organizira i pruža tehničku pomoć na cesti odnosno asistenciju;
2.3. „Korisnik“ je fizička ili pravna osoba koja korištenjem proizvoda ORYX Asistencije, instaliranjem Aplikacije i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta stječe pravo na korištenje aplikacije Putni Anđeo;
2.4. „Aplikacija“ jest aplikacija „Putni Anđeo“ odnosno sustav usluga upozoravanja u slučaju prometne nesreće;
2.5. „Prometna nesreća“ je događaj na cesti, u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijeđena, ili je izazvana materijalna šteta;
2.6. „Kontakt i/ili pozivni centar“ je komunikacijski centar ORYX-a koji zaprima podatke s Aplikacije i kontaktira s Korisnikom ili drugim osobama u skladu s ovim Općim uvjetima;
2.7. „Opći uvjeti“ označava ove Opće uvjete te sve njihove buduće izmjene i dopune;
2.8. „Teritorij“ označava područje Republike Hrvatske.

3. Upotrebom Aplikacije suglasni ste s ovim Općim uvjetima. Ovi Opći uvjeti reguliraju upotrebu Aplikacije. Pozorno pročitajte ove Opće uvjete prije upotrebe Aplikacije. Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima nemojte koristiti Aplikaciju.

4. Na sve međusobne odnose društva ZUBAK GRUPA i Korisnika, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

KORIŠTENJE APLIKACIJE
5. Aplikacija je sustav odnosno usluga upozoravanja mjerodavnih pravnih ili privatnih osoba namijenjen vozačima u slučaju prometne nesreće koja se dogodi na teritoriju Republike Hrvatske.

6. Sustav je osmišljen tako da ne ometa vozača prilikom vožnje, te u slučaju eventualne prometne nesreće obavlja komunikaciju s pozivnim centrom ORYX-a ili privatnim kontaktima Korisnika pružajući informacije o okolnostima prometne nesreće. Neke od informacija koje Aplikacija šalje označenim primateljima uključuju GPS lokaciju, brzinu prije nesreće te podatke o korisniku Aplikacije. Samim time što se komunikacija odvija između računalnih sustava bez ljudske intervencije, informacije stižu na pravo mjesto u najkraćem mogućem roku te se ujedno smanjuje faktor ljudske greške pri prijavi detalja nastale situacije.

7. Aplikacija je troslojni sustav koji se sastoji od aplikacije na pametnom telefonu, serverske aplikacije i baze podataka. Sustav u realnom vremenu obrađuje skupove podataka dobivenih od senzora ugrađenih u pametne telefone i na osnovu izrađenih algoritama postavlja parametre o stanju vozila u prometu.

8. Osoba koja koristi proizvode ORYX Asistencije postaje korisnikom Aplikacije instaliranjem Aplikacije na svoj pametni telefon i njezinim aktiviranjem aktivacijskim kodom kojeg će dobiti od ORYX-a, čime prihvaća i ove Opće uvjete. Da bi se Aplikacija aktivirala i stavila u funkciju, korisnik može otvoriti svoj korisnički račun na kojem će pohraniti podatke o svojem vozilu (ili više njih) te svoje relevantne podatke, koji se upisuju u Aplikaciju prilikom aktiviranja korisničkog računa, koji podaci se dijele na obvezne i dodatne podatke:

8.1. PODACI NEOPHODNI ZA RAD APLIKACIJE
a) korisničko ime i lozinka (Windows verzija aplikacije) po izboru – korisnik prilikom aktivacije sâm stvara vlastito korisničko ime i lozinku koje je jedinstveno i jednoznačno određuje tog korisnika. Korisničko ime potrebno je, uz aktivacijski kod, za pristup aplikaciji;
b) pristupni kod – pristupni kod potrebni je kako bi korisnik mogao potvrditi pravo korištenja usluge;
c) telefonski broj mobitela na kojem je instalirana Aplikacija – telefonski broj neophodan je kako bi se mogao izvršiti kontakt s korisnikom u slučaju nesreće.

8.2. OPCIONALNI PODACI (po želji Korisnika)
a) ime i prezime – podatak je potreban kako bi se osoba mogla identificirati na lokaciji ako se dogodi nesreća;
b) krvna grupa – podatak je potreban u svrhu obavještavanja djelatnika hitne službe u slučaju nesreće kako bi efektivnije mogli provesti spašavanje;
c) e-mail adresa – slanje informacija o vožnji, kontaktiranje Osobnih Anđela i sl.;
d) dodatni telefonski broj - podatak je potreban u slučaju da korisnik koristi više od jednog telefonskog broja, te je nedostupan na primarno definirani kontakt broj;
e) marka, model, boja i registarski broj vozila - podaci su potrebni kako bi se u slučaju nesreće moglo brzo i efikasno identificirati vozilo u kojem se u trenutku nesreće nalazio korisnik;
f) dodatna e-mail adresa – dodatan e-mail u slučaju da korisnik koristi više od jedne e-adrese, te primarno definirana adresa nije dostupna ili se ne koristi;
g) podaci kontakt osobe za koju Korisnik želi da bude obaviještena u slučaju moguće prometne nesreće – osim hitnih službi, Aplikacija podržava funkcionalnost kontaktiranja kontakt osobe, ako je ta osoba navedena;
h) posebne napomene - alergije i kronične tegobe, redoviti medikamenti (ako ih korisnik uzima) i sl. – posebne napomene i podaci o eventualnim alergijama, kroničnim tegobama i terapijama potrebni su u svrhu obavještavanja djelatnika hitne službe u slučaju nesreće kako bi efektivnije mogli provesti spašavanje.

9. Kako bi Aplikacija mogla ispuniti svoju funkciju, Korisnik je obvezan održavati i ažurirati istinite, točne, važeće i potpune podatke iz točke 8. ovih Općih uvjeta. Ako Korisnik ne pohrani ili ne ažurira potpune i istinite podatke, ili ako ORYX ima opravdane osnove za sumnju da ti podatci nisu istiniti, točni, ili potpuni, ORYX može obustaviti ili poništiti korisnički račun i odbiti korištenje usluge ili neki njen dio.

10. Aktivacijom korisničkog računa i davanjem podataka sukladno točki 8. i 9., Korisnik Aplikacije daje suglasnost ORYX-u za daljnju obradu podataka u svrhu ispunjenja funkcije i daljeg razvoja Aplikacije te u svrhu ispunjenja usluge ORYX Asistencija.

TEHNIČKI PREDUVJETI ZA MOBILNE UREĐAJE KOJI PODRAŽAVAJU APLIKACIJU
11. Da bi pametni telefon mogao podržati Aplikaciju mora zadovoljavati sljedeće tehničke uvjete neovisno o svom operativnom sustavu:
• Pristup internetu;
• Imati ugrađeni akcelerometar (ugrađen je u pametne telefone da bi omogućio prelazak slika i grafika iz vertikalnog u horizontalni položaj);
• Ugrađeni GPS prijemnik.

PROCES RADA USLUGE PUTNI ANĐEO
12. Aplikacija je sustav koji kontinuirano procesira i analizira podatke koje prikuplja Aplikacija kako bi se očitao status trenutačne vožnje Korisnika. Ako algoritam koji pogoni serversku aplikaciju zaključi da su se stekli parametri koji ukazuju na prometnu nesreću Aplikacija trenutačno aktivira automatski poziv prema pozivnom centru ORYX-a koji u sebi sadržava ključne relevantne podatke (brzina, položaj vozila, orijentacija, glasnoća itd.) iz kojih agenti pozivnog centra mogu ocijeniti stupanj autentičnosti alarma.

13. U procesu pružanja usluge uspostavlja se kontinuirani tijek podataka između servera i Aplikacije na pametnom telefonu Korisnika, a u slučaju indikacije o prometnoj nesreći pozivni centar ORYX-a inicira i glasovni kontakt s korisnikom u skladu s definiranim protokolom.

14. Kada Aplikacija prepozna kretanje brže od 20 km/h uspostavlja se podatkovni „puls“ i počinje slanje podataka u definiranim vremenskim intervalima, a Korisnik može primiti vizualno i zvučno upozorenje, te poruku: „Putni Anđeo je uz Vas i želi Vam sretan put“.

15. Nakon instaliranja Aplikacije na pametni telefon, početne postavke Aplikacije su prilagođene da automatski detektiraju vožnju Korisnika i počinju s nadgledanjem vožnje. Ovaj način rada Aplikacije stvara veću potrošnju baterije mobilnog telefona, stoga da bi Aplikacija radila nesmetano i pružila punu funkcionalnost mora biti priključena na punjač baterije za vrijeme vožnje.

16. U postavkama Aplikacije moguća su dva načina nadgledanja vožnje:
a) Automatski;
b) Ručni.
Automatsko nadgledanje vožnje za rad koristi GPS sustav koji detektira svako kretanje vozila.
Ručno nadgledanje vožnje radi tako da Korisnik u Aplikaciji samostalno pokreće nadgledanje vožnje.

17. Ako Korisnik ne želi automatsko detektiranje vožnje, u postavkama aplikacije može namjestiti ručno detektiranje vožnje. U tom slučaju prilikom svake vožnje Korisnik sam treba pokrenuti Aplikaciju i postaviti nadgledanje vožnje. Ako Korisnik ne pokrene nadgledanje vožnje i Aplikacija ne detektira moguću prometnu nesreću i ne obavijesti kontakt centar ORYX-a, ORYX ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale u ovakvoj situaciji.

18. Ako se pametni telefon potpuno isključi zbog prazne baterije ili nekog drugog razloga, prilikom ponovnog uključivanja pametnog telefona, aplikacija će se automatski sama pokrenuti.

19. Ako Korisnik Aplikaciju ugasi tako da ju potpuno isključi iz liste aktivnih aplikacija, neće moći detektirati vožnju i moguću prometnu nesreću i o tome obavijestiti kontakt centar ORYX-a, iako je u postavkama podešeno automatsko detektiranje vožnje. U tom slučaju ORYX ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale u ovakvoj situaciji. Ako Korisnik tako ugasi Aplikaciju, za sljedeće detektiranje i nadgledanje vožnje treba ručno upaliti Aplikaciju.

20. Završetak nadgledanja vožnje Aplikacija detektira automatski. Završetak vožnje detektira se ako je vozilo bilo u mirovanju 5 minuta nakon zadnjeg zabilježenog kretanja većeg od 20 km/h, a Korisnik može primiti vizualno i zvučno upozorenje, te poruku: „Putni Anđeo je završio s nadgledanjem vožnje. Hvala vam na ugodnoj i sigurnoj vožnji“

21. Ako Aplikacija zaključi da su se stekli uvjeti koji ukazuju na prometnu nesreću, agent pozivnog centra zaprima zvučno i vizualno upozorenje iza kojeg slijedi puni paket podataka na osnovu kojih se zaključuje da postoji osnovana sumnja da je došlo do prometne nesreće. Unutar desetak sekundi agent može provjeriti konzistentnost podatka i uputiti poziv na Korisnika kako bi provjerio da li je riječ o stvarnoj nesreći koja zahtijeva brzu intervenciju. Dok upućuje taj poziv provjere stiže sljedeći paket podataka poslije nesreće. Ako u pozivni centar ne stigne sljedeći paket podataka potvrđuje se visoka vjerojatnost da se dogodila prometna nesreća.

22. U slučaju da se aktivirao automatski alarm Korisnik čuje zvučno upozorenje a na zaslonu se pojavljuju sljedeće poruke:
• UPOZORENJE! Putni Anđeo je detektirao moguću nesreću i obavijestio ORYX Asistenciju. Ako vam pomoć nije potrebna opozovite intervenciju.
• Aktiviran je hitan poziv u pomoć prema ORYX Asistenciji
• Ako ne trebate pomoć pritisnite tipku „Opozovi poziv u pomoć.“

23. Ako se ne uspostavi glasovna veza s pozivnim centrom unutar 120 sekundi od početnog alarma zaslon pokazuje sljedeće poruke:
• Podaci o nesreći poslani su ORYX Asistenciji;
• ORYX Asistencija na putu je prema vama;
• Ako ne trebate pomoć pritisnite tipku „Opozovi poziv u pomoć.“

24. Ako Korisnik ne odgovori na upućeni poziv, a sljedeći paket podataka potvrđuje konzistentnost prijašnjih podataka (ili nema sljedećeg paketa što upućuje da je mobitel uništen u nesreći), na temelju toga ORYX zaključuje da je došlo do ozbiljne prometne nesreće te agent alarmira službu DUZS (Državna Uprava za zaštitu i spašavanje – Služba 112) i prosljeđuje sljedeće podatke:
• preciznu lokaciju prometne nesreće;
• identitet vozila (marka, model, registracija, boja, godište);
• relevantne medicinske podatke o Korisniku iz točke 8.2. ovih Općih uvjeta, ako ih je korisnik naveo u profilu u Aplikaciji (dob, krvna grupa, kronične tegobe poput visokog krvnog tlaka, dijabetesa i slično), redovite terapije i bilo što drugo što može biti relevantno za medicinski profil Korisnika.

25. Ako je Korisnik pri svijesti i odgovori na upućeni poziv te potvrdi prometnu nesreću agent obavještava DUZS službu na isti način kao u prethodnom scenariju iz točke 24.. Ako Korisnik, međutim, kaže da je došlo do lakše nesreće koja ne zahtijeva intervenciju, agent pozivnog centra opoziva intervenciju (ako je već pokrenuta). Ako Korisnik potvrdi da je riječ o lažnom/slučajnom alarmu agent prekida poziv, a podatkovni paketi koji su prethodili alarmu ostaju memorirani u svrhu naknadne analize.

PRAVILA ZA KORIŠTENJE PODATAKA I GARANCIJA PRIVATNOSTI
26. Svi podaci koje Aplikacija prikuplja, koristi i procesira koriste se isključivo u svrhu isporuke opisane funkcije odnosno usluge, te statističke obrade za unapređenje sustava. ORYX može kontakt podatke Korisnika iz točke 8.1. ovih Općih uvjeta koristiti i u svrhu svojih marketinških akcija, organiziranja nagradnih natjecanja i istraživanja zadovoljstva Korisnika Aplikacijom. Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta daje suglasnost ORYX-u da može u svom glasilu ili na svojoj web stranici objaviti ime i prezime Korisnika koji osvoji nagradu u nagradnom natjecanju ili marketinškoj akciji ORYX-a.

27. U slučaju aktiviranja alarma agentima pozivnog centra biti će dostupni podaci o vožnji Korisnika prikupljeni u zadnjih 20 minuta prije aktiviranja alarma. U tom slučaju agenti pozivnog centra imaju i pristup relevantnim medicinskim podacima s korisničkog računa (ako je korisnik unio u svoj profil te podatke). Svi ostali podaci bit će dostupni tehničkom osoblju DriveAngel Limited 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ, Ujedinjeno Kraljevstvo, ali samo za svrhu statističke i tehničke analize s ciljem isporuke i poboljšanja funkcionalnosti Aplikacije.

28. Na svojem korisničkom računu Korisnik može navesti određene osobne i medicinske podatke kao što su krvna grupa, alergije i druge medicinski relevantne podatke bitne za uspješnu medicinsku intervenciju u slučaju prometne nesreće te Korisnik, unošenjem i davanjem ovih podataka u aplikaciju daje privolu za obradu istih u svrhu što uspješnijeg pružanja medicinske pomoći i slučaju prometne nesreće. Za točnost osobnih/medicinskih podataka Korisnik snosi punu i isključivu odgovornost. ORYX jamči da će osobni i medicinski podaci Korisnika biti dostupni samo agentima pozivnog centra. ORYX-a

29. ORYX prikuplja, obrađuje i čuva osobne i identifikacijske podatke o korisnicima u skladu sa važećim propisima o zaštiti privatnosti, ovim Općim uvjetima i Izjavom o privatnosti dostupnoj na web stranici ORYX Asistencije.

UVJETI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA DJELOMIČNU ILI POTPUNU NEFUNKCIONALNOST APLIKACIJE
30. Aplikacija u kombinaciji s drugim elementima pasivne sigurnosti u automobilu, povećava ukupni faktor osobne sigurnosti u prometu te je kao takva i definirana. Aplikacija na pametnom telefonu sigurnosni je "dodatak" za bržu organizaciju pomoći na cesti, a ne "rješenje" za zaštitu od posljedica prometne nesreće. U tom je smislu te uzimajući u obzir i druga ograničenja Aplikacije navedena pod točkama 31. i 32. ovih Općih uvjeta, uloga i odgovornost ORYX-a ograničena na alarmiranje nadležne službe DUZS, te organizacija usluge ORYX Asistencija, ako na temelju dobivenih parametara i podataka s Aplikacije proizlazi potreba za poduzimanjem ovih radnji.

31. Kao i svaki drugi sustav za unapređenje cestovne sigurnosti tako i Aplikacija/sustav ima inherentna ograničenja, odnosno nije moguće garantirati da će u svako doba i u svakoj situaciji sustav sto posto (100%) pouzdano funkcionirati.

32. Osim ovih općih ograničenja koja se odnose na bilo koji sigurnosni sustav, Aplikacija ima i sljedeća specifična ograničenja koja proizlaze iz njenog tehničkog koncepta te stoga u nekim okolnostima (nad kojima je nemoguće imati kontrolu) neće pružiti svoju punu funkcionalnost. Te okolnosti uključuju (ali nisu ograničene samo na njih) sljedeća poznata ograničenja:

32.1. LOKACIJA PROMETNE NESREĆE
U Aplikaciji se koristi GPS sustav za očitavanje lokacije nesreće. Ako iz bilo kojeg razloga pametni telefon Korisnika ne može primiti GPS signal aplikacija će kao referentnu točku za intervenciju uzeti posljednju očitanu GPS lokaciju. Primjerice, ako se prometna nesreća dogodi unutar tunela (ako nema GPS signala) zabilježit će se posljednja lokaciju prije ulaska u tunel.

32.2. PRISUTNOST I KVALITETA SIGNALA ZA PODATKOVNI PROMET
Iako Aplikacija ima vrlo skromne zahtjeve u pogledu kvalitete radio signala za podatkovni promet niti jedan mobilni operator ne može garantirati 100% pokrivenost signalom na čitavom teritoriju Republike Hrvatske te stoga, ako se prometna nesreća dogodi na lokaciji gdje nema signala, kao referentna točka se uzima posljednja očitana lokacija prije gubitka signala.

32.3. PODATKOVNI PROMET
Aplikacija zahtijeva relativno skromnu količinu podatkovnog prometa. No bez obzira na relativno male zahtjeve treba imati uključen tarifni model koji uključuje određenu količinu podatkovnog prometa. Ako Korisnikov mobilni operator iz bilo kojeg razloga uskrati podatkovni promet Aplikacija neće moći raditi, te ORYX ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale u ovakvoj situaciji.

32.4. SMJEŠTAJ MOBITELA UNUTAR AUTOMOBILA
Da bi Aplikacija pružila svoju punu funkcionalnost pametni telefon u automobilu mora biti uglavljen na postolju čvrsto povezanom s automobilom koje omogućava razgovor bez ruku i punjenje baterije. Da bi pametni telefon mogao pouzdano procijeniti silinu eventualnog udara kod prometne nesreće potrebna je mehanička povezanost s automobilom. Ako je pametni telefon u džepu ili leži na polici ili u nekom pretincu on će identificirati udarac, ali će očitanje jačine udarca biti neprecizno. S takvim nepreciznim podacima znatno raste rizik da se prava nesreća neće registrirati ili da će se generirati lažni alarmi, pri čemu ORYX ne može odgovarati za eventualni neuspjeh detekcije prometne nesreće.

Ne preporučuju se također držači za mobitele koji su pričvršćeni za vjetrobransko staklo (s gumenim vakuum zvonom) jer u slučaju pucanja stakla postoji veliki rizik da se pametni telefon ošteti i te prestane slati podatke o prometnoj nesreći. Preporučuju se držači učvršćeni za armaturnu ploču u visini volana ili niže, odnosno držači koji će ostati na svojem mjestu čak i u slučaju najtežih udesa.

32.5. BATERIJA
Kada je Aplikacija uključena, pametni telefon mora stalno procesirati određeni skup podataka i uspostavljati podatkovnu vezu što predstavlja dodatno opterećenje za bateriju telefona. Ako je u trenutku udesa prazna baterija na telefonu, Aplikacija neće moći raditi te ORYX ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale u takvoj situaciji.

32.6. SLUŠANJE MUZIKE U VOŽNJI I BUKA U VOZILU
Ako razina glasnoće u vozilu prijeđe više od 90 decibela, Aplikacija može upozoriti da se zbog sigurnosti smanji glasnoća. Da bi Aplikacija mogla „zaključiti“ je li došlo do prometne nesreće, Aplikacija, između ostalog, analizira i zvučnu sliku unutar automobila. Da bi Aplikacija mogla razlikovati tipičnu zvučnu sliku unutar kabine u kojoj se sluša glazba od zvučne slike sudara, glazba koja se sluša za vrijeme vožnje ne smije prelaziti više od 90 decibela. Ako se ne smanji glasnoća Aplikacija će i dalje normalno raditi ali će njena puna funkcionalnost biti ograničena u jednom parametru.

32.7. RAZGOVOR ZA VRIJEME VOŽNJE
Kada je Aplikacija uključena Korisnik može pozivati i primati pozive bez ikakvih ograničenja. Za vrijeme razgovora na vrhu ekrana bit će upaljena crvena traka koja samo podsjeća da Aplikacija u pozadini i dalje radi svoj posao. Dok je Aplikacija uključena može se također nesmetano koristiti i bilo koju drugu aplikaciju na mobitelu.

32.8. BRZINA
Među podacima koje Aplikacija analizira je i brzina. Ako pređete brzinu od 130 km/h na ekranu se može osim brzine upaliti "crveno svjetlo". To je samo upozorenje da razmislite o smanjenju brzine radi vlastite sigurnosti u cestovnom prometu. To upozorenje ne umanjuje funkcionalnost aplikacije.

32.9. ODMOR
Kada Aplikacija detektira vožnju koja traje duže od dva sata, Aplikacija može Vas upozoriti da se zaustavite i prekinete vožnju u svrhu odmora i sigurnog nastavka putovanja.

POVJERLJIVOST ULAZNIH PODATAKA KOJE KORISTI APLIKACIJA
33. Za rad Aplikacije i sustava potrebno je bilježiti u stvarnom vremenu određeni skup podataka (brzina, položaj vozila, orijentacija, glasnoća itd.). U slučaju nesreće samo tvrtka DriveAngel Limited 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ, Ujedinjeno Kraljevstvo kao tehnički pružatelj funkcionalnosti Aplikacije, agenti kontaktnog centra ORYX-a i, po potrebi, osoblje hitnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i sl.) imaju pristup ovim podacima. Nitko drugi pod nikakvim okolnostima neće imati pristup podacima o posljednjih 20 minuta vožnje.

34. Korisnik Aplikacije ima mogućnosti podijeliti svoju trenutačnu lokaciju tijekom vožnje te ostale podatke relevantne za trenutačnu vožnju (putanja, početak i kraj vožnje, i sl.) putem SMS poruke, e-mail poruke, društvenih mreža.

35. Korisnik može u Aplikaciji navesti osobe koje će ORYX kontaktirati u slučaju prometne nesreće i takve ozlijede Korisnika zbog koje nije u mogućnosti samostalno kontaktirati s određenim osobama i informirati ih o nastalom događaju. Pri tome ORYX ima pravo prema vlastitom nahođenju kontaktirati navedene pravne ili fizičke osobe koje su navedene u aplikaciji na navedene podatke za kontakt.

36. U svrhu zaštite korisničkog računa i pripadajućih podataka, korisnicima se preporučuje ne otkrivati korisničko ime i lozinku trećoj strani ili omogućavati pristup korisničkom računu. U slučaju da korisnik samostalno, svjesno i svojom voljom omogući pristup korisničkom računu trećoj strani, što rezultira razotkrivanjem i širenjem podataka koji se mogu smatrati osobnim, ORYX ne snosi odgovornost za proboj podataka.

MEHANIČKI I ELEKTRONSKI INTEGRITET PAMETNOG TELEFONA
37. Da bi Aplikacija na pametnom telefonu radila pouzdano, iznimno je važno da sam pametni telefon bude u besprijekornom stanju. Da bi pametni telefon ostao u ispravnom stanju potrebno je s njim rukovati po uputama proizvođača i paziti da ne dođe do nikakvih mehaničkih, termičkih i drugih šokova. Primjerice, ako pametni telefon slučajno padne na pod, ne može se očekivati da će to uvijek ostati bez posljedica po mehanički i elektronski integritet uređaja. U većini takvih slučajeva pametni telefon će vjerojatno ostati neoštećen, ali to se ne može jamčiti. Komponente pametnog telefona koje su potrebne za rad Aplikacije složene su i relativno osjetljive te za njihovu ispravnost, odnosno za eventualno oštećenje Korisnik snosi punu odgovornost. Ako Aplikacija „zaključi“ da je pametni telefon prečesto izložen nepotrebnim ili namjernim šokovima ORYX ima neopozivo pravo uskratiti uslugu i isključi Korisnički račun. Samo jedno jedino namjerno bacanje pametnog telefona da bi se „provjerila“ osjetljivost Aplikacije dovoljan je razlog da se uskrati usluga. Aplikacija je dovoljno „senzibilna“ da može pouzdano razlikovati situaciju u kojoj je pametni telefon nenamjerno i slučajno pao na pod automobila od situacije u kojoj je pametni telefon namjerno bačen na pod ili u neku drugu čvrstu prepreku.

ODGOVORNOST
38. ORYX ne može biti odgovoran Korisniku ili trećim osobama za bilo kakvu imovinsku i/ili neimovinsku štetu koja može nastati u slučaju prometne nesreće. Aplikacija služi samo kao plemeniti alat tj. sustav za pomoć odnosno bržu i jednostavniju organizaciju pomoći Korisniku na cesti u slučaju prometne nesreće u cestovnom prometu, uz uvjet da Aplikacija uspješno i na vrijeme detektira opasnost odnosno moguću prometnu nesreću, te uz uvjet ispravne uporabe i ispunjenja svih uvjeta za ispravno funkcioniranje Aplikacije propisanih ovim Općim uvjetima (tehnički uvjeti, pravilno korištenje telefona i dr).

RJEŠAVANJE SPOROVA
39. U slučaju spora koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, ZUBAK GRUPA i Korisnik pokušat će riješiti spor mirnim putem, a ako tako ugovorne strane ne riješe spor, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u mjestu sjedišta ZUBAK GRUPA-e.

VAŽENJE UVJETA
40. Ova Opća pravila i uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 07.01.2019.godine.

41. Ovi Opći uvjeti vrijede za korištenje Aplikacije do njihove promjene ili do zamjene novim uvjetima korištenja.

42. ORYX zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, mijenjati ili ažurirati ove Opće uvjete u bilo koje vrijeme. Ovi uvjeti bit će objavljeni na web stranicama i Aplikaciji s datumom zadnje izmjene. Takve izmjene stupit će na snagu odmah nakon njihove objave. Ako se ne slažete s izmijenjenim uvjetima, odmah prestanite koristiti Aplikaciju. Vaše daljnje korištenje Aplikacije nakon objavljivanja izmjena predstavljat će vaše prihvaćanje izmijenjenih Uvjeta.

U Sesvetama, 07.01.2019. godine.